EN
להתאמן אחרת! תביסו את השגרה!
בואו להתאמן איתנו ותכנסו לכושר הטוב בחייכם!

תקנון המועדון

תקנון המועדון

המנוי:


זכות השימוש במתקני המועדון תתאפשר רק בתנאי עשיית מנוי במועדון.
השימוש במנוי והזכויות אותן הוא מקנה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
על המנוי חלה חובה להשתתף בסדנת היסודות אשר מתקיימת במועדון, זהו תנאי הכרחי להמשך אימונים במועדון.
על המנוי לוודא כי השימוש שיבצע במועדון ובמתקניו יהיו אך ורק בהתאם להוראות שיקבל מצוות המועדון.
המנוי משחרר את המועדון, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם, באופן מלא, מוחלט וסופי מכל תביעה, דרישה, טענה ואחריות על פי דין ו/או הסכם, לכל פגיעה פיסית או אחרת או נזק שייגרם למנוי כתוצאה מהשתתפות בפעילויות המועדון והשימוש במתקניו, שלא בהתאם להנחיות המועדון.
.במידה והמנוי מתבצע בתנאים מיוחדים עבור קבוצות השתייכות מסוימת, לרבות בין היתר, חיילים, סטודנטים, גמלאים וכיוצא בזאת, אשר עבורה מעניק המועדון הטובות שונות, הרי שהתקופה שבגינה תחול ההטבה תהיה כל עוד המנוי משתייך לקבוצת ההטבה.
במקרה של הימנעות המנוי מתשלום סדיר של דמי המנוי כפי שסוכמו במעמד הרישום למועדון, יהיה המנוי מנוע מכניסה למועדון ומעשיית שימוש כלשהו במועדון ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים למועדון.
חידוש מנוי ייעשה לפי התעריפים החלים בעת חידושו.
אישור רפואי:
כתנאי להתחלת האימונים במועדון, יעביר המנוי למועדון אישור רפואי בר תוקף.
אישור רפואי זה יומצא על חשבונו של המנוי לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד הרישום למועדון ויהיה חתום עלידי רופא המוסמך לתת אישורים לעיסוק בפעילות כושר. המנוי יעביר מדי שנה אישור רפואי מעודכן, כתנאי להמשך שימוש במתקני המועדון.
במקרה שחלפה שנה ממועד מתן האישור הרפואי הקודם ו/או במקרה של אי המצאת אישור רפואי בתחילת האימונים במועדון, יהיה המנוי מנוע מעשיית שימוש כלשהו במועדון ובמתקניו עד להמצאת אישור רפואי תקף.
מנוי לאחר פציעה או תחת השפעת תרופות, לא יהיה רשאי להתאמן במועדון, אלא לאחר המצאת אישור רפואי בכתב.
חל איסור על שימוש במתקני המועדון תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי ביתא, סמים, ו/או סמי הרגעה. על מנויים הסובלים מסוכרת, מחלות לב ו/או לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ תחילה עם רופא מוסמך לפני תחילת פעילות במועדון.
בכל מקרה של פציעה במועדון מחובתו של המנוי לדווח על כך לנציג מטעם המועדון ולוודא מילויו של דו”ח פציעה.
התנהגות המנוי במועדון:
המנוי מתחייב לציית ולמלא אחר כל ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק ו/או אשר יקבעו על ידי הנהלת המועדון, מעת לעת.
על כל מנוי לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש כאמור ולשמור על הניקיון בשטחי המועדון וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש המועדון כאמור, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדות למועדון במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.
המנוי מתחייב להתנהג בשקט, בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במועדון, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של המועדון.
השתתפות בפעילויות המועדון תתבצע אך רק בתלבושת מתאימה (בגדי ספורט, גרביים, נעלי ספורט ומגבת).
אין להכניס לשטח המועדון דברי מזון, שתייה (למעט אוכל קל כגון, חטיפי אנרגיה ומשקאות לפני האימון או להתאוששות), בעלי חיים, נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באמצעות אוזניות).
העישון אסור בכל שטחי המועדון.
על המנוי להישמע להוראות המדריכים במועדון והחוגים וכן להוראות מנהלי המועדון, עובדיו ולהוראות השילוט במקום.
שמירת חפצים אישיים:
שמירת חפצים אישיים ו/או בעלי ערך תתבצע בתיקו האישי של המנוי.
המועדון וצוותו אינם אחראים על גניבת/אובדן ציוד אישי כל שהוא. אין להשאיר ציוד כלשהו במועדון.
השימוש במתקנים:
חובה להשתמש במגבת על גבי המתקנים, בעת האימון ולנגבם בסיום השימוש.
השימוש הראשוני במתקן כלשהו ממתקני המועדון מותנה בקבלת הדרכה מתאימה מאת צוות המועדון.
אימונים אישיים במועדון יתבצעו אך ורק על ידי צוות מדריכי המועדון.

אימונים במועדון:

יש להגיע לאימונים כ 10 דקות לפני תחילתם. לא תותר כניסה לאימון לאחר מועד תחילתו.
מספר המשתתפים באימון מוגבל וייקבע מראש על ידי המועדון. כאמור, לאימונים נדרשת הרשמה מראש, עפ”י החלטת המועדון.
המועדון שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המשתתפים בכל אימון לפי שיקול דעתו של צוות המקצועי במועדון, על מנת לוודא כי האימונים ניתנים ביעילות ובמקצועיות.

ביטול מנוי או שירות אחר הניתן על ידי המועדון:
אין לבטל מנוי של חודש בודד.
מנוי רשאי לבטל חברותו במועדון בהתראה מוקדמת של 7 ימי עסקים.
דמי ביטול בסך 200 ש"ח ייגבו בכל ביטול של מנוי, והמנוי יחוייב על תקופת המנוי בהתאם למחירון.
הודעת הביטול :ביטולי מנוי כלשהו יתקבלו באמצעות מתן הודעת ביטול בכתב בלבד. הודעת ביטול תימסר באמצעות מילויו מצד הלקוח של טופס הבקשה המיוחד לביטול המנוי שלו. בהודעת הביטול יש לפרט את שם המנוי, מספר תעודת הזהות שלו סיבת הביטול, תאריך הבקשה, וחתימה ביטול או סיום מנוי יתבצע רק לאחר תשלום חובותיו הכספיים של המנוי למועדון.
ביטול המנוי על ידי המועדון :המועדון רשאי לסיים את חברותו של כל מנוי, בכל מקרה של הפרה חוזרת של הוראות התקנון ו/או של הוראות הנהלת המועדון ו/או במקרה של הנהלת המועדון ו/או במקרה של הפרת משמעת ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה במועדון, ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון ו/או שלומם ו/או שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכו’, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון.
הקפאת מנוי :
תקופת ההקפאה לא תיהיה קצרה משבוע, ולא תעלה על 30 ימים סה"כ במנוי שנתי , או שבועיים במנוי תלת חודשי/ חצי שנתי .

הקפאות חריגות אפשריות לאור הנסיבות הבאות :

(א) מצב רפואי המונע מהמנוי פעילות גופנית כלשהי לתקופה של 14 ימים ומעלה, כנגד המצאת אישור רפואי מתאים (אשר יוגש למועדון לא
יאוחר מ 7ימים ממועד סיומה של תקופת ההקפאה המבוקשת, כפי שמצוינת באישור המעיד על כך
שהמנוי לא היה כשיר להתאמן במועדון הכושר למשך התקופה כאמור; או (ב. עקב שירות מילואים של
המנוי
עצמו לתקופה של 14 ימים ומעלה כנגד הצגת אישור מצה”ל (אשר יוגש למועדון לא יאוחר מ 7
ימים ממועד סיום תקופת ההקפאה המבוקשת, כפי שמצוינת באישור); (ג) עקב נסיעה לחו”ל לתקופה
של 14 ימים ומעלה, כנגד המצאת העתק כרטיס טיסה ע”ש המנוי או חשבונית בגין תשלום כרטיס
טיסה, אשר יומצא למועדון לא יאוחר מיום עבודה אחד טרם מועד הטיסה .
כללי
כניסה למועדון ושימוש במתקנים תחת השפעת אלכוהול וסמים אסורה בהחלט.
חל איסור על הכנסת כלי נשק לשטח המועדון.
המועדון לא יהיה אחראי לאובדן, גניבה ו/או נזק לכלי רכב או לרכוש המצוי בהם בעת שהותם בחניון ואינו חייב לספק מקומות חניה למנויים.
חפצים אבודים אשר ימצאו בשטח המועדון יוחזקו לתקופה של שבועיים בלבד. בחלוף פרק זמן זה באם בעלים של החפץ האבוד לא יגיע לדרוש מצוות המועדון, רשאי המועדון להשליכם ו/או להשמידם
בכל דרך שיראה לנכון, והמנוי מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כל שהיא בעניין זה. חל איסור על קיום אירועים, כנסים ו/או התקהלויות אחרות בשטח המועדון על שיווק ו/או מכירה של מוצרים או שירותים כלשהם בשטח המועדון וכן על תליית מודעות ו/או פרסומים מכל סוג שהוא בשטח המועדון, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת המועדון.
המצלמות המוקנות בשטח המועדון הינן לשימוש פנימי בלבד.
המועדון שומר על זכותו לשנות את מחירון המנויים והשירותים הנוספים הניתנים במועדון, מעת לעת וכן לבטל, להאריך, לקצר או לשנות את תנאיהם של מבצעים והנחות כלשהן שינתנו על ידי המועדון מעת לעת, לפי שיקול דעתו המוחלט.
דמי המנוי משולמים בעבור השימוש במתקני המועדון ובשירותיו, כפי שאלו יהיו מעת לעת. לפיכך, המועדון יהא רשאי לצמצם ו/או לבטל מתקנים ו/או שירותים כלשהם, באופן מלא או חלקי, והדבר לא יזכה את המנוי בהחזר כספים כלשהם. כמו כן, המועדון יהא רשאי להאריך או לקצר את שעות הפעילות, לשנות את זהות צוות המועדון ואת מערכת השעות כאמור, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהדבר יזכה את המנוי בהחזר כספים כלשהם.
החיובים הכספיים בגין השימוש במתקנים מסוימים ו/או מתן שירותים מסוימים שאינם כלולים בתעריף המנוי, יקבעו ע”י הנהלת המועדון מעת לעת.
הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע ו/או להוסיף סעיפים בתקנון זה, עלפי שיקול דעתה הבלעדי.
בברכה, TEAM PARISI

 

שאלון רפואי 

יש לקרוא בעיון. נספח זה מהווה תנאי להרשמתך.

הצהרת בריאות ושחרור מאחריות :

  1. הנני במצב בריאותי תקין ומתאים לאימון גופני , וכמו כן אינני סובל ממחלה או ליקוי גופני כלשהו שעלול להחמיר או לפרוץ כתוצאה מפעילות גופנית במועדון.
  2. ברורה לי מטרתה ואופייה של הפעילות הגופנית במועדון , וכן ידוע לי כי פעילות שכזאת כרוכה בסיכון.
  3. הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי במידי.
  4. ההנהלה רשאית לדרוש מהמתאמנים להמציא אישורים רפואיים בדבר מצבם הבריאותי.
  5. הובהר לי אופי הפעילות במועדון וכי ועלי לבצע את התרגילים ברמת מאמץ באופן התואם את מצבי הבריאותי ואת רמת הכושר שלי , כל כאב / אי נוחות / קושי או עניין אחרי עלי להביא לידיעתו של המאמן.

שונות:

המתאמן נותן הסכמתו למועדון / הנהלה לעלות ו / או לפרסם ו / או לתייג תמונות של המתאמן ברשתות החברתיות.

המועדון לא יהיה אחראי בשום מקרה של אובדן ו / או גניבה של רכוש המתאמן בשטח המועדון .

 

הנהלת המועדון :

קראתי והסכמתי להצהרת הבריאות והתקנון וכן הנני מצהיר שכל הפרטים שמילאתי נכונים.

אני הח"מ מצהיר בזה כי מצב בריאותי תקין / נבדקתי במהלך השנה האחרונה ומצב בריאותי תקין , וכי איני סובל מכל מחלה ומגבלה , שיש בהם כדי להשפיע / למנוע את השתתפותי בכל פעילות גופנית / כושר המתקיימים במועדון . במידה והנני סובל מבעיות כאמור , הנני מתחייב לפרטן על גבי מסמך.